در طی فرآیند برش توسط دستگاه وایرکات،ذرات میکرونی معلق باقیمانده از قطعات برش خورده موجب رسوب دائمی در مخازن و قطعات ، خوردگی محورهای حرکتی دستگاه و بالا رفتن سختی مایع دی الکتریک میشوند.فیلتر استاندارد با جذب  ذرات معلق  نقش بسیار مهمی را در پایین آوردن سختی آب ایفا میکند که به صورت مستقیم استفاده از رزین را کاهش می دهد.طبیعی است که در چنین محیطی میزان رسوب به شکل چشم گیری کاهش و دقت،صافی سطح و ایمنی قطعات دستگاه به سرعت قابل توجهی افزایش می یابد.