فرآیند تولید خودرا TOOLING S 290 آغاز کنید

   
خنک سازی معمولی برای تولید قالب ها.به طوری که قبل از این به دست آوردن امکانات نا محدود،کاهش زمان هدایت و کم شدن هزینه های کلی بدون راه حل پیکر بندی شده GF امکان پذیرنبود.