اگر ماشین وایرکات را به بدن انسان تشبیه کنیم حساسیت،ضرورت و نقش بردهای الکترونیکی شبیه به مغز است.پس از دریافت برنامه ماشین کاری توسط دستگاه بردها هر محور را طبق برنامه در جایگاه مشخص شده قرار داده و عمل ماشین کاری را برنامه ریزی میکنند،در کنار این بردها برق رسانی به بخش های مختلف دستگاه را نیز برعهده دارند.ماشین وایرکات دارای سنسور هایی نظیر دما،استوپ انتهای هر محور میزان ولتاژ ورودی،کنترل سطح آب و... هستند که در صورت خطا پروسه ماشین کاری را قطع میکنند تا از بوجود آمدن خطا یا مشکلات احتمالی جلوگیری کنند.