• ماشین کاری با سرعت بالا

   همه ی مدل های این بخش با سرعت برش 10 برابر سریعتر از ماشین آلات فرز دقت و صحت بیشتری در محصول نهایی ارائه می دهند

 
                                        ابعاد حرکتی                                                                                       نام محصول
                                160-160-200mm       MIKRON HSM 200 LP
160-160-200mm  MIKRON HSM 200U LP


 دقت بالا

   واضح است که دقت تقریبی نیست  طراحی محصول قوی با هدف از بین بردن خطا

 
                                       ابعاد حرکتی                                                                                                       نام محصول
                                            500-450-360mm     MIKRON MILL S 400 PRECISION
500-240-360mm  MIKRON MILL S 400 U PRECISION
500-450-360mm   MIKRON MILL S 500 PRECISION

ماشین کاری با سرعت و دقت بالا

 
                                      ابعاد حرکتی                                                                                                       نام محصول
                             500-450-360  MIKRON MILL X 400
  500-240-360  MIKRON MILL X 400 U