• ماشین کاری با دقت میکرون

   در صنایعی مانند صنایع اتصالات،پزشکی و ساعت سازی که قطعات نیاز به دقت بالایی دارند 
 
ابعاد حرکتی                                                                                                        نام محصول                         
                                            220-160-250                                                        AGIECHARMILLES FORM 1000
           400-300-350                                             AGIECHARMILLES FORM X 400
 
 

• سرعت بالا در ماشین کاری

   در کنار ماشین کاری با سرعت بالا می توانید کیفیت سطح  0.4μm به دست آورید
 
          ابعاد حرکتی                                                                                                     نام محصول                                  
                                        350-250-300                                             AGIECHARMILLES FORM P 350
               600-400-450                                           AGIECHARMILLES FORM P 600 ►
              900-700-500                                             AGIECHARMILLES FORM P 900