محصولات شیمیایی مجموعه ای است که شامل مواردی همچون رزین،گریس،روان کننده و پاک کننده ها می باشند و نقش مهمی در ماشین وایرکات ایفا میکنند.عمل برش داخل یک مایع دی الکتریک انجام میگیرد،نقش این مایع(آب مقطر) خنک کاری و شستشو است،با عمل برش یون های فلزی معلق در آب دستگاه همواره افزایش می یابد،رزین  نقش کلیدی در پایین آوردن سطح سختی آب ایفا می کند، عملکرد رزین با انجام واکنش های شیمیایی با هدف پایین آوردن سختی آب تعریف میشود.همه ی این محصولات توسط GF با بهترین کیفیت تولید می شود که استفاده ی همزمان آن در کنار ماشین به عملکرد بهتر و افزایش عمر آن کمک میکند.