طیف وسیعی از مدل های مختلف فرز

 
انقلابی در صنعت EDM(اسپارک)

 

 
 

شریک روباتیک شما
 
 تصویری از آینده
                                                                                                                                                                      
                                             
                                                        
                                                 
                                    
                                                                             
                                                              
                                                 


  
 

     تاریخ و زمان:   98/05/14 -09:05:31
     نرخ روز گذشته:  5,685.25
     تغیر نسبت به روز گذشته:   % 0.18  ►


  برای اطلاعات بیشتر از قیمت جهانی مس